Όροι διαγωνισμού!


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΕΥΡΗΚΑ ΒΑΒΥ»

Η εταιρεία ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, Βόλος Ελλάδα (εφεξής η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία Α.T.T.P. A.E., που εδρεύει στην Αθήνα (Τζαφέρη 16, Γκάζι) προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «ΕΥΡΗΚΑ ΒΑΒΥ» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω του διαδικτυακού τόπου «https://www.eurekababy.gr/» (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος»).Την οργάνωση και διαχείριση των διαδικτυακών εργαλείων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια και γενικότερα το τεχνικό μέρος της παρούσας προωθητικής ενέργειας έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η εταιρεία “Winedot”, με έδρα στην Αθήνα, (εφεξής ο «Τεχνικός Ανάδοχος»). Χορηγός του Διαγωνισμού είναι η ίδια η διοργανώτρια «ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ AE», η οποία, θα παρέχει τα δώρα του Διαγωνισμού στους νικητές. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών.
ΟΡΟΙ

1) Δικαίωμα συμμετοχής.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της Α.Τ.Τ.Ρ. ΑΕ και του Τεχνικού Αναδό-χου, οι σύζυγοι και συγγενείς α’ βαθμού αυτών, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό.
Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες, ούτε απαιτείται η αγορά προϊόντος. Η συμμετοχή ωστόσο προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δική τους χρέωση.
Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύν-σεων προς οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο/η αναφορικά με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.

2) Τρόπος συμμετοχής.
Η Διοργανώτρια καλεί τους χρήστες να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό. Στην ως άνω ιστοσελίδα θα υπάρχει σχετικό section Clean & Win, το οποίο θα καθοδηγεί τους χρήστες για τον τρόπο συμμετοχής τους. Κάθε χρήστης θα έχει την δυνατότητα να λάβει μέρος απαντώ¬ντας σε πέντε (5) απλές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice) καθώς και μία ερώτηση γενικού τύπου. Για κάθε σωστή απάντηση στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής προκύπτει ένα γράμμα. Ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τη λέξη που προκύπτει από τον συνδυασμό των γραμμάτων στο πεδίο της γενικής ερώτησης με κεφαλαία ελληνικά γράμματα. Οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός δεν γίνεται δεκτός και θα υπάρχει σχετικό μήνυμα λάθους.Εφόσον όλες οι απαντήσεις είναι σωστές, ο χρήστης οδηγείται στην επόμενη σελίδα όπου, εφόσον επιθυμεί να λάβει μέρος στην κλήρωση και να διεκδικήσει ένα από το δώρα του Διαγωνισμού, πρέπει α) να ανοίξει την σύνδεση που οδηγεί στους παρόντες όρους του Διαγωνισμού και αφού τους διαβάσει να τσεκάρει-κλικάρει το πεδίο με την ένδειξη «αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής» και β) να συμπληρώσει τα στοιχεία του (όνομα, επίθετο και διεύθυνση e-mail) στα σχετικά πεδία και στη συνέχεια το κουμπί «υποβολή».
Εάν οι απαντήσεις είναι λάθος, ο χρήστης λαμβάνει σχετικό μήνυμα και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα ξανά.Όλοι οι συμμετέχοντες εφόσον ακολουθήσουν σωστά όλα τα παραπάνω βήματα, απο-κτούν αυτομάτως το δικαίωμα να λάβουν μέρος σε κλήρωση για να διεκδικήσουν ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού.

3) Διάρκεια Διαγωνισμού.
Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από 14/12/2018 έως τις 31/12/2018 και ώρα 16:00.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή παρατείνει την διάρκεια του Διαγωνισμού, με τροποποίηση των παρόντων όρων που θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα https://www.eurekababy.gr.
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που έχει στη διάθεση της η Διοργανώτρια αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης της συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
Συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν πριν την έναρξη ή μετά την λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν την Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

4) Δώρα του Διαγωνισμού.
Οι νικητές του Διαγωνισμού κερδίζουν από ένα δωροκιβώτιο με προϊόντα «ΕΥΡΗΚΑ ΒΑΒΥ».
Τα δώρα ορίζονται από την Διοργανώτρια, είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν αντικαθίστανται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.
Η Διοργανώτρια δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση της τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των πακέτων των Δώρων.

5) Τρόπος ανάδειξης νικητών – Κλήρωση.
Οι νικητές του Διαγωνισμού θα προκύψουν με κλήρωση τυχαίας επιλογής, με τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων που διαθέτει ο Τεχνικός Ανάδοχος του Διαγωνισμού και τα οποία αποκλείουν την ανθρώπινη παρέμβαση και εξασφαλίζουν το αδιάβλητο της διαδικασίας.
Από την κλήρωση, η οποία θα διεξαχθεί έως τη δεύτερη εβδομάδα του μήνα Ιανουαρίου, θα προκύψουν δέκα (10) νικητές και πέντε (5) επιλαχόντες αυτών.
H διαφημιστική εταιρεία Α.Τ.Τ.Ρ. ΑΕ επικοινωνεί μέσω email με τους τυχερούς και αυτοί έχουν υποχρέωση να απαντήσουν εντός των επόμενων πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Μετά την προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει καταστεί εφικτή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή, τότε αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του στο δώρο, το οποίο προσφέρεται στον 1ο επιλαχόντα με την ίδια ακριβώς διαδικασία.
Οι νικητές θα ανακοινωθούν με σχετικό post στην σελίδα της ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο Facebook τη δεύτερη εβδομάδα του μήνα Ιανουαρίου.
Οι ενέργειες ειδοποίησης θα αποδεικνύονται πλήρως από την καταγραφή του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της Α.Τ.Τ.Ρ. ΑΕ και η απόφασή του στο ζήτημα αυτό θα είναι οριστική.
Η αποστολή ή παραλαβή των δώρων θα γίνει σε συνεννόηση με τους νικητές και με χρέωση της Διοργανώτριας. Για την παραλαβή του δώρου απαιτείται η επίδειξη δημόσιου εγγράφου προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία του νικητή.

6) Περιορισμός ευθύνης.
Η Διοργανώτρια, η Α.Τ.Τ.Ρ. ΑΕ και ο Τεχνικός Ανάδοχος δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου τους, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, για λόγους ανωτέρας βίας, τεχνικών προβλημάτων, μη υποβολής ή αποδοχής της φόρμας συμμετοχής μέσω διαδικτύου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή εσφαλμένου τρόπου αποστολής της, ή εντός της σφαίρας ελέγχου κάθε τρίτου που μεταφέρει τα δεδομένα: α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη συμμετοχών στον ∆ιαγωνισμό, β) δεν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία στους διαγωνιζόμενους για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

7) Δηλώσεις συμμετεχόντων.
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:
(α) είναι άνω των 18 ετών
(β) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας στην οποία θα μετέχουν με τα προσωπικά τους στοιχεία.
(γ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στην Διοργανώτρια για την προ-βολή του Διαγωνισμού μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ’ όλη τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
(δ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικο¬ακου-στικού υλικού για τον Διαγωνισμό και τους συμμετέχοντες.

8) Αποκλεισμός συμμετεχόντων.
Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται:
(α) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
(β) Όσοι δεν έχουν αποδεχθεί τους παρόντες όρους συμμετοχής.
(γ) Όσοι δηλώσουν οποιοδήποτε ψευδές στοιχείο.
(δ) Όσοι τυχόν χρησιμοποιήσουν αθέμιτα μέσα ή στοιχεία τρίτων για τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή, ψεύτικα Fbprofiles από τον ίδιο χρήστη κλπ.
Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα αποκλεισμού, για τους παραπάνω λόγους, οποιου¬δή¬ποτε συμμετέχοντος και σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και κατά την παράδοση των δώρων. Οι συμμετέχοντες θα ευθύνονται έναντι της Διοργανώτριας για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτή από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.

9) Δημοσιότητα όρων.
Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://www.eurekababy.gr. Κάθε συμπλήρωση ή διόρθωση αυτών θα γίνεται παραδεκτά με ανακοίνωση στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, θα ισχύει από τη δημοσίευσή της και δεσμεύει τους πάντες ως προς το περιεχόμενό της.

10) Προσωπικά Δεδομένα.
Η εταιρεία ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, Βόλος (τηλέφωνο 2421095056 email: [email protected])ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργάζεται το όνομα χρήστη, το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνση email σας, στοιχεία που μας αποστέλλετε με σκοπό τη συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό, την δημοσιότητα του Διαγωνισμού και των αποτε-λεσμάτων αυτού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, την επικοινωνία και ενημέρωσή σας σε περίπτωση που αναδειχθείτε νικητής και, σχετικά με την παράδοση του Δώρου, την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση αυτού στο νικητή.
Τα δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την λήξη του Διαγωνισμού ή μέχρι να παραδοθούν τα δώρα και νομική βάση της επεξεργα¬σίας είναι η συγκατάθεσή σας και η σύμβαση, με την αποδοχή από μέρους σας των όρων του Διαγωνισμού (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α και β ΓΚΠΔ).
Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή (Γενικός Κανο-νισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679) και την εθνική νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς, και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό του Υπευθύνου Επεξεργασίας και τα τρίτα πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, εμπλέκονται στη διοργάνωση του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και στην απονομή/ παράδοση των Δώρων (διαφημιστική εταιρεία Α.Τ.Τ.Ρ. ΑΕ, Τεχνικός Ανάδοχος, εταιρεία courier, κ.ά. ).
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ευθύνεται μόνο για τον τρόπο και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων σας για τους ως άνω σκοπούς και δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο ή τα μέσα που η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook επεξεργάζεται τα δεδομένα σας.
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του Κανονισμού GDPR, όπως για παράδειγμα, να ζητήσετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς ή επικαιροποιημένο κατάλογο των προσώπων που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας, επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στα παραπάνω τηλέφωνα ή να υποβάλλετε καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 647560 και www.dpa.gr .

11) Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.
Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

12) Αποδοχή των Όρων.
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους συμμετοχής δεν θα πρέπει να συμμετέχει στον Διαγωνισμό.